Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керуючий санацiєю

 

 

 

Зарiчний Iгор Феодосiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.10.2016

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2016 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00238180

4. Місцезнаходження

78200, м. Коломия, Пушкiна,6

5. Міжміський код, телефон та факс

(03433) 20820, 23481 (03433) 23581 (03433) 20820, 23481 (03433) 23581

6. Електронна поштова адреса

silmash_kolomyia2014@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2016

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.carpatek.com

в мережі Інтернет

25.10.2016

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

 

10. Інформація про заміну управителя

 

11. Інформація про керуючого іпотекою

 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

 

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

 

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
Вiдкрите акцiонерне товариство "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" перебуває у процедурi банкрутства -стадiя санацiї. Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi не отримувало. Товариство не брало участi у створеннi iнших юридичних осiб. Посада копоративного секретаря вiдсутня.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ №146354

3. Дата проведення державної реєстрації

06.03.1995

4. Територія (область)

Івано-Франківська

5. Статутний капітал (грн)

459994.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

93.436

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

48

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.30 Виробництво машин i устаткування, д/в д/в, д/в д/в

10. Органи управління підприємства

Керуючий санацiєю -Зарiчний Iгор Феодосiйович

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26002000018463

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

6) поточний рахунок

немає


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Керуючий санацiєю

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зарiчний Iгор Феодосiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СЕ СЕ 057755 Коломийський РВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

До призначення керуючим санацiєю ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" працював головою правлiння ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

8. Опис

Керуючий санацiєю Зарiчний Iгор Феодосiйович судимостi чи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ПП Аудиторська компанiя ""Рейтинг -Аудит"

2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

3. Kод за ЄДРПОУ

30687076

4. Місцезнаходження

45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежностi,101,

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя №4129

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.03.2008

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 227-70-89, 067-462-18-20 (044) 227-70-89

8. Вид діяльності

надання аудиторський послуг

9. Опис

Приватне пiдприємство " Аудиторська компанiя " Рейтинг-Аудит", послугами якої користується ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" , надає пiдприємству послуги з аудиту фiнансової звiтностi.


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.12.2000

27/09/1/00

Iвано-Франкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiннних паперiв та фондового ринку управлiння

вiдсутнiй

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

1839978

459994.5

93.436

Опис

д/в

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180

Територія

 

за КОАТУУ

2610600000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

140

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

28.30

Середня кількість працівників

48

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

78200,вул. Пушкiна,6, м. Коломия, Iвано-Франкiвська область

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

54

54

0

Основні засоби:

1010

16472

16745

19657

первісна вартість

1011

52554

53346

57862

знос

1012

36082

36601

38205

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

47

первісна вартість

1016

0

0

120

знос

1017

0

0

73

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

16526

16799

19704

II. Оборотні активи

Запаси

1100

693

235

2467

Виробничі запаси

1101

407

81

0

Незавершене виробництво

1102

224

0

0

Готова продукція

1103

62

0

0

Товари

1104

0

135

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

997

1077

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

161

68

730

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

93

1

1

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

1944

1381

4459

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

18470

18180

24163

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

460

460

460

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

34656

36346

0

Додатковий капітал

1410

0

35

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

35

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

27614

30342

16058

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

7502

6499

16518

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

25

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

441

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

466

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

930

411

815

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

695

за розрахунками з бюджетом

1620

1739

3045

311

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

3682

3745

235

за розрахунками з оплати праці

1630

198

172

197

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

32

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

4419

4276

4926

Усього за розділом IІІ

1695

10968

11681

7179

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18470

18180

24163

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть за II квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Зарiчний Iгор Феодосiйович

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1340

262

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 1034 )

( 140 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


306


122

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 515 )

( 518 )

Витрати на збут

2150

( 18 )

( )

Інші операційні витрати

2180

( 635 )

( 414 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 862 )

( 810 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

197

1861

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 2063 )

( 1413 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


111

 збиток

2295

( 2728 )

( 362 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


111

 збиток

2355

( 2728 )

( 362 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2728

362

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

798

285

Витрати на оплату праці

2505

719

485

Відрахування на соціальні заходи

2510

158

201

Амортизація

2515

655

365

Інші операційні витрати

2520

1245

97

Разом

2550

3575

1433

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1839978

1839978

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.48

0.20

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть за II квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Зарiчний Iгор Феодосiйович

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


403


511

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

88

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

248

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть за II квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Зарiчний Iгор Феодосiйович

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть за II квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Зарiчний Iгор Феодосiйович

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство"Коломийський завод сiльськогосподарських машин"

за ЄДРПОУ

00238180

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Примітки

Фiнансова звiтнiсть за II квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Зарiчний Iгор Феодосiйович

Головний бухгалтер

Налiзьонна Галина Стахiвна


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
Повна назва пiдприємства - Вiдкрите акцiонерне товариство “Коломийський завод сiльськогосподарських машин”
Скорочена назва - ВАТ ”Коломиясiльмаш”
Адреса пiдприємства – Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Пушкiна 6
За звiтнийi перiод публiчне акцiонерне товариство «Коломиясiльмаш» готувала фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансововї звiтностi.

Продовження тексту приміток

Фiнансова звiтнiсть за III квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Продовження тексту приміток

Фiнансова звiтнiсть за III квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.

Продовження тексту приміток

Фiнансова звiтнiсть за II квартал 2016 року ВАТ "Коломийський завод сiльськогосподарських машин" складена у вiдповiдностi до Мiжнарожних стандартiв фiнансової звiтностi.